logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page

Medicine Programme


Web page

På denna informationssida kan du hitta praktisk information om Studentportalen och hur den ska användas. Här finns även information om kursstart, mail och utskrifter.

Navigering inom denna sida: 

 1. Bakgrunden till denna manual
 2. Programgemensamma konventioner för Studentportalen
 3. Information inför kursstart
 4. Närvarorapportering och framsteg
 5. Utskrifter och KORINT
 6. Studentmailen och information på programnivå
 7. Prekliniska kurser
 8. Kliniska kurser
 9. Strimmor samt valbara kurser
 10. Kontaktinformation
 

1. Bakgrunden till denna manual

På läkarprogrammet används Scripta illuminata (hädanefter benämnt SI). SI är ett mål- och styrdokument som framförallt vänder sig till administratörer och lärare på läkarprogrammets institutioner. SI är en beskrivning över hur informationsflödet, från institutioner, kurser och program till studenterna bör skötas. Delar av SI beskriver även krav som ovillkorligen måste följas av berörda parter, så kallade skall-krav. Dessa krav är grundade i beslut från programkommitén, läkaprogrammets högsta beslutande organ.

Skulle ett eller flera skall-krav inte följas av den kurs som du för närvarande går, kontakta då kursadministrationen alternativt IT-bevakaren.

Den här korta översikten berör framför allt de delar av SI som behandlar studentportalen. Vissa närliggande delar kommer också med i detta dokument.

Till sidans topp


2. Programgemensamma konventioner för Studentportalen

Varje kurs som innehåller PBL-fall från falldatabasen FRIDA skall länka till dessa från sin sida i  Studentportalen. Detta med en länk med titeln #PBL-fall under rubriken  Länkar i vänsterspalten på kurssidan.

Varje kurs skall ha en länk till läkarprogrammets utvärderingsverktyg KURT.
Länken skall kallas #Utvärdering -AAAAA.  Där AAAA är lika med kursens namn. På termin 1-6 finns det även en terminsvärdering som ligger sist i den vanliga kursvärderingen.

Information i Studentportalen kan vara av tre (3) typer:
1. Publik - tillgänglig för hela världen.
2. Portalt - tillgänglig för behörig student och annan användare.
3. Utkast - tillgänglig för behörig annan användare, dock icke studenter.

Information av typ 1 är sådant som schema, gruppindelningar utan namn och annat icke-känslig material som kan spridas i en vidare krets.
Information av typ 2 är personuppgifter, patientfall, kursmaterial som inte ska spridas, nycklar - "namn till kandidatnummer"  o dyl.
Information av typ 3 är sådan information som ännu ej är redo för publicering alternativt inte vänder sig till studenter, utan till andra användare såsom lärare och administratörer.

Se "Prekliniska kurser" resp. "Kliniska kurser för information kring schema.

Till sidans topp

3. Information inför kursstart

Studenter kan se schemat, gruppindelning och kliniska placeringar innan kursen börjar. Detta via programmets sida på studentportalen, där man kan klicka på programöversikt. På den sidan finns sedan länkar till de olika kurserna på programmet. När man följer en sådan länk har man möjlighet att välja det kurstillfälle man är intresserad av.
Varje kurstillfälle skall publicera kursinformation, såsom schema och gruppindelning, publikt för alla dock utan namn.

Schemat skall publiceras 5 veckor i förväg.
T1 och T2 kan tyvärr inte av praktiska skäl få sitt schema och gruppindelning förrän efter kursstart.


Till sidans topp

4. Närvarorapportering och framsteg

Närvarorapportering

Från och med HT210 har programkommitén beslutat att införa en metod för att kunna följa upp studenternas närvaro. Samtliga kurser på det nya läkarprogrammet utom de valbara omfattas av beslutet.
   Samtliga moment med obligatorisk närvaro på kurserna skall rapportera in närvaro. Om ett moment har obligatorisk närvaro skall närvaro tas! Detta inkluderar men begränsas inte till: PBL-fall, laborationer, seminarier, vårdcentralsplaceringar. Observera att individuella variationer mellan kurserna förekommer om vilka moment som har obligatorisk närvaro! Ta noga reda på vilka moment som är obligatoriska för just din kurs.

Framsteg

Framsteg är en funktion i Studentportalen för att följa upp hur studenten klara av olika delar av kursen. Varje framsteg har minst ett så kallat moment.
Framstegsfunktionen är ett sätt att följa andra obligatoriska delar av undervisningen såsom inlämningsuppgifter, paradjournaler, fallbeskrivningar, labbrapporter etc. Vad som ingår i just din kurs framsteg framgår när du blivit registrerad på kursen. Gå då in under fliken Framsteg på din kurs sida i Studentportalen.
Observera att framsteg inte rapporteras in direkt utan att det kan dröja. Om det skulle dröja onormalt länge ska man som student kontakta den ansvarige för det saknade momentet.
Till sidans topp

5. Utskrifter och KORINT

Universitetet har sedan HT 2010 infört ett gemensamt system för utskrifter, kopiering och inskanning (KORINT). För att skaffa ett utskriftskonto krävs att man har ett studentkonto. Det underlättar om man har ett passerkort till Uppsala Universitets lokaler. Ett sådant kort kan man skaffa i BMC:s reception. Kortet knyts sedan till ens KORINT-konto. 
Närmare instruktioner om hur man skaffar ett KORINT-konto, med eller utan passerkort, finns på på sidan för "Handouts utskriter och Korint" samt på KORINT-hemsidan.
Till sidans topp

6. Studentmailen och information på programnivå

Din studentmail är där du får viktig information från den kurs som du läser. Annan viktig information som berör dig kan också komma via mail.
Meddelandefunktionen (hittas i rutan Meddelande i Studentportalen) används också för information från din kurs och från programmet.
Därför är det viktigt att du läser din studentmail dagligen, samt går in på Studentportalen i stort sett lika ofta.

Till sidans topp

7. Prekliniska kurser

Viktiga skillnader mot de kliniska terminerna är:
Schemaläggningssystemet TimeEdit används på BMC. Därför har du alltid tillgång till ett uppdaterat schema i Studentportalen. Schemat kan enkelt laddas ned till dator och mobiltelefon genom att man klickar på nedladdningslänkarna längst ned på schemasidorna.
   En länk direkt till TimeEdit från kursens sida i Studentportalen skall även finnas. Detta för att du som student ska kunna se schemat innan du är registrerad på kursen.
   Filareorna #Gruppindelning & övrig icke-publik kursinformation och #Publik kursinformation är obligatorisk och ska finnas i varje kurs portalsida.

Till sidans topp


8.Kliniska kurser

Här skall följande filareor alltid finnas:
 1. #Gruppindelning &  icke-publik kursinformation
 2. #Publik kursinformation
 3. #Schema
Schemat finner du i filarean #Schema
En länk till KlinikKurt skall finnas bland länkarna.
Till sidans topp

9. Strimmor samt valbara kurser

Strimmor

En del undervisning löper över flera terminer. Bl.a ledarskapsutbildningen, etikundervisningen, juridiken samt utbildningen i radiologi. Åtkomst till dessa strimmors undervisningsmateriel ges på lite olika sätt.
Etiken har tillsammans med juridiken en egen filarea på programnivå. Radiologiutbildningen använder läroplattformen Ping-Pong. När du haft din första radiologiundervisning kommer du vara registrerad på deras kurs i Ping-Pong fram till examen.

Ping-Pong är en webbplattform för undervisning, som används på vissa men långtifrån alla kurser på läkarprogrammet. Ping-Pong skall ses som ett komplement till Studentportalen och i detta system kan lärare bland annat skapa inlämningsuppgifter, publicera filmer och mycket annat.

Valbara kurser

Under termin 4 erbjuder läkarprogrammet ett block med valbara kurser. Då finns tillfället att själv välja mellan ett antal kortare kurser inom medicin och närliggande vetenskapsområden. Närmare information om kurserna finns genom webbsidan "Programöversikt".


Till sidans topp

10. Kontaktinformation

Förslag med förbättringar, förändringar och förtydliganden förväntas och emottages tacksamt av:
Lars Malmqvist, IT-bevakare
Mail: it-bevakare@msr.studorg.uu.se
                   
Till sidans topp