logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page
Icon help

Medicine Programme


Information inför VFU

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

 

 

INFORMATION INFÖR VFU

 

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Huvuddelen av den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU genomförs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och en del placeringar kan också fullgöras på annan vårdinrättning inom Uppsala län. Delar av VFU genomförs också vid olika sjukhus och vårdcentraler inom regionen, under s.k. regionplaceringar samt inom Region Gotland. Specifik information inför VFU både i Uppsala och i regionen finns under fliken verksamhetsförlagd utbildning, oftast i form av ett välkomstbrev.

VFU under prekliniska terminer (termin 1-4)

Under de första fyra terminerna sker VFU inom ramen för kurserna i Professionell utveckling 1-4. I grupper om fem studenter sker VFU på vårdcentral inom Uppsala län. Det rör sig om 3-4 heldagar per termin.

VFU under kliniska terminer (termin 5-11)

Varje student kommer som regel att genomföra VFU vid annat sjukhus än Akademiska sjukhuset under minst 2–6 veckor per termin. De orter som för närvarande finns för dessa regionplaceringar är:

 • Avesta
 • Bollnäs
 • Eskilstuna
 • Falun
 • Gävle
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Köping
 • Ludvika
 • Mariehamn
 • Mora
 • Nyköping
 • Visby
 • Västerås

De orter som finns tillgängliga under de olika kliniska terminerna varierar utifrån vilka olika specialiteter som finns på det aktuella sjukhuset. På vissa terminer finns också placeringar i Enköping, Bålsta och Tierp.

Under termin 11, inom ramen för kursen Allmänmedicin, genomförs också två veckors VFU på vårdcentral. De flesta placeringarna finns inom Uppsala län, men även regionplaceringar används.

Önskemål om VFU

I god tid före 1 oktober och 1 april kan man lämna önskemål inför terminens VFU-placeringar exempelvis via en kurtlänk eller direkt via kursadministratören. Samma datum gäller för att lämna in önskemål om studieuppehåll, återtagande av studier och externa placeringar/utlandsplaceringar.

Om fler studenter önskar regionplacering än det finns platser på mottagande sjukhus ges förtur till studenter som omfattas av beslutad prioriteringsordning. Viss hänsyn kan också tas till bostadsort såtillvida att de som bor nära eller i tänkt placeringsort kan prioriteras före övriga som önskar den placeringen. I annat fall utses studenterna genom lottning.

Den gällande prioriteringsordningen finns i studiehandboken, där finns också länkar till de intyg som erfordras vid ansökan om förtur.

Externa placeringar inom Sverige

Om det finns starka skäl (exempelvis sjuk anhörig), kan önskemål lämnas om att få VFU-plats på annan ort än där läkarprogrammet har avtal. Detta ska då tillstyrkas av kursansvarig innan utbildningssamordnaren kontaktas som tar kontakt med aktuellt sjukhus och avtalsbärande lärosäte. Det finns för närvarande mycket begränsade möjligheter att få placering inom Stockholms läns landsting. Vid externa placeringar ansvarar studenten själv för och bekostar boendet. Reseersättning utgår med maximalt 300 kr/vecka.

Internationalisering, globalisering och utbyten

Läkarprogrammet strävar efter ökad kunskap om vår omvärld, därför finns inom programmet en strävan vid varje enskild kurs efter inslag av medicinsk och allmän omvärldskunskap samt möjligheter att göra klinisk praktik utomlands. Inför utbyten ska utresande studenter meddela berörd kursledning som gör en bedömning om utbytet kan beviljas. Detta sker också via den kurtlänk som används för önskemål om VFU inför kommande termin. Mer information finns under fliken Utbyten och internationalisering.

 

Här följer praktisk information om VFU:

32-timmarsregel och VFU på dag före röd dag

Programkommittén har beslutat att all schemalagd tid ska vara max 32 timmar/v (i snitt per block). Detta gäller även VFU och tillämpas enligt följande:

Det är kursledning/ block och aktuell praktikplats som avgör hur många dagar de 32 timmarna ska förläggas till. Om det finns teoridagar under en VFU-vecka ingår dessa i de 32 timmarna. Det är endast om obligatoriska moment ska kompletteras som man som student har rätt att jobba in VFU-tid och förlägga timmarna på färre dagar. Intyg från aktuell kurs ska då kunna visas för handledaren. Restid till och från VFU ingår inte i de 32 timmarna. Vidare ingår inte eventuella jourer i den tiden, se vidare beslut om jourer under VFU. Vid sk spärrade veckor med röda dagar kan varje övrig dag schemaläggas 8 timmar.

Schemaläggningen för studenterna ska följa universitets regler för arbetstid i samband med röd dag vilket innebär att inga klämdagar schemaläggs och dag före röd dag är förkortad med 2-4 timmar, se vidare på universitets hemsida.

Basala hygienrutiner och klädregler i vården                                                          

Vårdpersonal kan via händer och kläder överföra smitta mellan patienter. Den viktigaste åtgärden för att minska risken för vårdrelaterade infektioner är att all personal arbetar efter basala hygienrutiner vid vårdarbete eller där direktkontakt med patient förekommer (SOSFS 2015:10). Gällande hygienregler inkl. arbetskläder måste följas under VFU. Inför den första placeringen inom slutenvård i T5 finns en hygienutbildning som alla ska genomgå: https://doit.medfarm.uu.se/kurt/?action=view&id=6481&role=receiver. En del landsting/regioner har också egna hygienutbildningar/rutiner som man som student ska ta del av före VFU.

Boende och ev. måltidsersättning

Som student garanteras du bostad under din regionplacering ( gäller ej vid placering inom Uppsala län), oftast i personalbostäder nära sjukhuset men ibland blir det hotellboende om många studenter är placerade där samma vecka. Vid hotellboende utan möjlighet att laga/värma egen mat finns möjlighet att få måltidsersättning om max 144 kr/dag. Ansökan om detta lämna också till Alf-kansliet på särskild blankett. På en del orter finns möjlighet att träna på deras personalgym, detta framgår i så fall i informationen. Om man önskar boende vill de allra flesta sjukhusen att ni ska ta kontakt i god tid, oftast ca 3 veckor före placeringen. Observera att i Sörmland måste ni höra av er i god tid om ni INTE önskar boende. Information från alla orter om varje placering finns på studentportalen under respektive region i VFU-fliken.

E-tjänstekort

I termin 4 erhåller ni ett E-tjänstekort som ska användas under de kliniska terminerna. På detta kort läggs både journalbehörigheter och passage till olika lokaler på såväl Akademiska sjukhuset som i regionen utom i Gävleborg där man utfärdra egna reservkort till studenter. Mer information om E-tjänstekort finns under fliken E-tjänstekort på programsidan.

Fotografering                                                                                                                           

På Akademiska sjukhuset gäller totalt fotoförbud. Utgå från att det är likadant på andra sjukhus i regionen.

Frånvaro

För kliniska placeringar och annan praktiskt inriktad undervisning under T5–T11 görs skillnad mellan "giltig" och "ogiltig" frånvaro när det gäller möjlighet till komplettering. Kursledningen avgör om enstaka sjukdagar eller liknande som anmälts inom rimlig tid behöver kompletteras eller ej.

För frånvaro av andra orsaker, som av kursledningen bedöms som "ogiltig", behöver kursledningen inte anordna ersättningsplacering/uppgift under kurstiden utan momentet får tas igen senare termin. Se vidare i studiehandboken.

Försäkring                                                                                                                                  

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna är försäkrade via Kammarkollegiet. Försäk-ringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter samt för sveda och värk. Om skadan blir bestående ersätter försäkringen inkomstförlust, lyte och men samt kostnader och olä-genheter i övrigt. En personskada ska rapporteras till både Kammarkollegiet och Försäkringskassan.

Försäkringen gäller 2 veckor före och efter registrering på en kurs, både under den teoretiska och den praktiska utbildningen samt under resor till och från.

Journalsystem

I Region Uppsala används journalsystemet Cosmic, en utbildningslänk för studenter finns på studentportalen. Vid VFU på annan ort kan varierande journalsystem användas, en introduktion till dessa brukar ges första dagen på placeringen. Glöm inte att ta med både E-tjänstekort och koder till kortet till era placeringar. Observera de strikta regler som gäller för tillgång till journaler och var man får logga in. När man är student kan det finnas olika regler för diktering, skrivande och signering beroende på i vilket landsting/region ni är placerade. I Uppsala finns nya rutiner från 2018-09-01, läs vidare i dokument på studentportalen.

Mobiltelefoner

De regler som gäller för personal i övrigt på din VFU-plats gäller även dig som student.

Namnskyltar

I termin 1 får ni en namnskylt i metall med förnamn, efternamn, universitetslogga och titeln ”Läkarstudent”. Denna ska bäras vid alla kliniska placeringar och undervisning där patientkontakt förekommer. Om namnskylten förloras måste en ny beställas via kursadministratören.

Personuppgifter                                                                                                                   

Inför de kliniska placeringarna inom Uppsala län eller i andra landsting/regioner skickas studenternas personuppgifter till ansvariga administratörer för att förbereda behörigheter till journal och lokaler etc.

Resor

Resor till och från regionplaceringen ersätts med billigaste färdsätt i anknytning till teoriundervisning eller helg. Riktlinjer och blanketter finns i mappen reseersättning. Det finns ibland också möjlighet att pendla till och från bostaden och dessa kostnader ersätts av det aktuella regionsjukhuset. Resor inom Uppsala län ersätts direkt av Alf-kansliet. Alla frågor runt resor och utbetalning av ersättning i samband med VFU hanteras av Alf-kansliet som finns på plan 6, ingång 61, alf@akademiska.se.

Stickskada                                                                                                                                

Om man som student råkar ut för en stick/skärskada erbjuds man provtagning enligt samma rutiner som för personal. Detta bekostas av programkommittén.

Tystnadsplikt och sekretess

Som student är du likställd med övrig personal när det gäller sekretess och tystnadsplikt och du skall informera dig om vad som gäller angående detta enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Patientsäkerhetslagen (2010:659). I termin 1 undertecknar ni ett avtal om tystnadsplikt, detta gäller under hela er studietid. Kompletterande undervisning ges i termin 5 inför de första kliniska placeringarna inom slutenvård. Läs gärna igenom ditt undertecknade dokument då, detta ligger i din portfölj som heter ”Mina dokument”.

Vaccinationsprogram

Studenter erbjuds en genomgång av skydd mot, samt i förekommande fall vaccination mot, hepatit B, polio, pertussis, difteri, tetanus, varicella, morbilli, parotit och rubella. Detta ombesörjs av infektionsmottagningen. Vid utlandsplaceringar kan annan vaccination/tester vara aktuell och efter utlandsplacering måste MRSA-screening göras enligt samma riktlinjer som för sjukvårdsanställda. MRSA-prov ska också lämnas inför ev. VFU på Åland. Studenter som gör utbyte inom avtal, dvs utlysta via internationella kommittén, får ersättning för kostnader via PK. Be internationella koordinatorn om intyg, se info på sidan för utbyten och internationalisering. Influensavaccinering erbjuds varje höst inför säsongsinfluensan, se mer information på studentportalen.

 

Till början