logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page
Icon help

Medicine Programme


Undervisningsformer

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

PBL (Problembaserat lärande)

Vid läkarprogrammet i Uppsala tillämpas en form av problembaserat lärande. Se beskrivning: Basgruppsarbete läkarprogrammet i Uppsala

Studenterna på läkarprogrammet får följande PM om arbetssättet PM basgruppsarbete

Vill du läsa mer om gruppdynamik? Se Gruppdynamik

Länk till falldatabasen Frida http://doit.medfarm.uu.se/frida/

 

Casemetodik

Casemetodik är liksom PBL en studentaktiv pedagogisk metod. Ett case är en händelse, en situation som en person vid en viss tidpunkt befunnit sig i. Situationen kan vara komplex, är ofta konfliktfylld och svår för personen som upplever den och som tvingas fatta beslut. Det centrala i caset är dilemmat.

Kärnpunkter och typiska drag för casemetodik enligt Kjellén, Lundberg och Myrman (2008):

  • Handlar om en verklighetsbaserad situation, vanligen en beskrivning av någonting som har inträffat.
  • Handlar om en situation med ett problem som ska lösas, ofta ett beslut som ska fattas.
  • Är aktörsorienterad (dvs. det finns ett antal inblandade personer som har olika roller och intressen i händelseförloppet). Ofta ses skeendet utifrån en huvudaktörs perspektiv.
  • Problemet är av den karaktären att det inte finns några rätta eller felaktiga svar. Vägen för att nå fram till svaret (analysmetoden) är därför viktigare än själva slutresultatet.
  • Studenternas egen aktivitet, i förberedelsen inför casediskussionen och i utbytet av åsikter och erfarenheter under denna, är grunden för inlämningen  hela processen bygger på ett kritiskt förhållningssätt.
  • Lärarens roll är att tjäna som katalysator i utbytet mellan studenterna.

Här hittar du Kjéllens, Lundbergs och Myrmans handbok Att undervisa med casemetoden https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18160/1/gupea_2077_18160_1.pdf

I boken Att undervisa med case i utbildningar inom hälso- och sjukvården (Nordquist och Johansson, 2009) finns 27 undervisningscase från nio av KI:s utbildningsprogram http://ki.se/sites/default/files/casesamling_web.pdf

Ett annat tips är att låna boken Case - verktyg för professionslärande (Nordquist, Sundberg och Johansson, 2011).

 

Om du vill ha fler lästips eller vill diskutera hur du kan använda metoden i din undervisning är du välkommen att höra av dig till anna.hartman@medsci.uu.se.

 

Peer-learning

Peer-learning är en pedagogisk metod och modell som har fokus på ett studentaktiverande arbetssätt. Peer = jämbördig, i undervisningssammanhang t.ex. en kurskamrat. Metoden går ut på att studenterna på ett strukturerat och flexibelt sätt drar nytta av varandra som resurser i teoretiska såväl som verksamhetsinriktade och praktiska moment under utbildningen. Två eller flera studenter förbereder och löser, diskuterar och reflekterar över strukturerade uppgifter innan de söker hjälp eller diskuterar vidare med en lärare/handledare. Träning i att ge återkoppling på utförandet av uppgifter är en viktig del av metoden.

Peer-learning definieras som tillägnande av kunskap och färdigheter genom aktivt hjälpande och stödjande mellan jämnbördiga" (Boud et al., 1999) och Att utnyttja undervisning och lärandestrategier där studerande lär med och av varandra utan omedelbar intervention av lärare och handledare (Topping, 2005).

Här finns en kort sammanfattning av metoden  http://cku-uppstart.com/wp-content/uploads/2015/10/Peer_learning_att_lara_i_samspel_med_jambordiga-1.pdf

På följande länk finns en artikel om att utvecklas genom återkoppling /uusp-webapp/auth_hitch/spring/webpagefiles/files/download/412091/031a02e0-ba9a-4629-912a-9b0d278698a8.pdf

 

Om du vill ha fler lästips eller vill diskutera hur du kan använda metoden i din undervisning är du välkommen att höra av dig till anna.hartman@medsci.uu.se.