logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page
Icon help

Bachelor Programme in Language Technology


Kursöversikt 2016-17

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

HT16 Termin 1 (antagna 2016)

HT16 Termin 3 (antagna 2015)

HT16 Termin 5 (antagna 2014)

  • Valbara kurser (Se information nedan.)

VT17 Termin 2 (antagna 2016)

VT17 Termin 4 (antagna 2015)

VT17 Termin 6 (antagna 2014) (Samlad information, se även nedan om valbara kurser.)

  • 5LN453 Praktik i språkteknologi (15 hp, v. 03-22) (valbar)
  • 5LN452 Projektarbete i språkteknologi (v. 03-22) (valbar)
  • 5LN411 Kandidatuppsats i språkteknologi (15 hp, v. 03-22)

Valbara kurser på Språkteknologiprogrammet kan väljas relativt fritt. Det som ger begränsningar är behörighetskrav och examenskrav. Språkvetenskap, datavetenskap och matematik är exempel på relevanta komplement till de obligatoriska kurserna på STP. Följande kurs i lingvistik om 7,5 hp är direkt tillgänglig för studenter på STP. (Ni kan bara börja på dem, i mån av behörighet.) Dess schema kommer att samordnas med andra kurser för STP.

  • 5LN232 Funktionell grammatik I (endast vårtermin)

Andra kurser, t.ex. på andra institutioner eller andra (svenska eller utländska) lärosäten kan räknas in i examen. Sådana svenska kurser skall sökas via antagning.se, och antagningen sker då som till en fristående kurs. (Om ni väljer kurser mer fritt, kan givetvis schemakrockar uppstå.)

För biområdeskravet behövs 30 hp av ett annat ämne än språkteknologi. Det kan lämpligen fyllas av ämnet lingvistik, där redan 22,5 hp ingår i programmet, i form av 5LN225 Lingvistik I, 5LN230 Semantik och pragmatik och 5LN226 Fonetik I (introduktion). Det behövs då, för examens skull, ytterligare en kurs i lingvistik om 7,5 hp, t.ex. 5LN232 Funktionell grammatik I.

Universitetet har även utbytesprogram för att underlätta internationella studer. Vad gäller vårt ämne finns, t.ex., ett samarbete med Universität Heidelberg.

Regler för Kandidatexamen (Bachelor of Arts): Kandidatexamen uppnås efer avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år). Examen ska innefatta ett huvudområde med fördjupade studier på minst 90 högskolepoäng. I huvudämnet ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Vid Uppsala universitet måste kandidatexamen förutom huvudområde även omfatta ett biområde om lägst 30 högskolepoäng. En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng. (Dessa kurser kan då inte tas med i en magister- eller masterexamen)

Sammanfattningsvis (och "baklänges") krävs detta för kandidatexamen i språkteknologi:

15 hp Kandidatuppsats i språkteknologi.

75 hp andra kurser i språkteknologi (STP tillhandahåller mer än så, nämligen 90 hp).

30 hp i något annat ämne ("biområde", t.ex. lingvistik, som är tanken bakom programmet).

60 hp fritt valda universitetskurser. (På STP är 15 hp av dessa "extra" språkteknologi.)

Dessa kurser kan ha lästs utanför programmet och kan komma från andra universitet.

Denna sammanställning och kontrollen av kurserna för examen görs av examensenheten utifrån studentens ansökan. Som student ansöker du alltså om examen när du är godkänd på alla kurser du vill skall ingå. Och examensenheten utfärdar sedan examen (ett speciellt dokument), om allt stämmer.