logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page
Icon help

Bachelor Programme in Language Technology


Policy för examination

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Denna policy har antagits av Språkteknologiprogrammens programråd den 19 april 2011.

Varje student erbjuds normalt två examinationstillfällen per examination och läsår; ordinarie prov och omprov. Möjlighet till omprov ska ges så snart som möjligt, dock minst 14 dagar efter betygssättning av ordinarie prov. Ytterligare tillfällen till förnyad examination ges i samband med nästa kurstillfälle. Examination sker då i enlighet med aktuell kursplan. Det åligger studenten att informera sig om förändringar i kursen.

En deadline för en laborationsuppgift eller annan inlämningsuppgift betraktas här som ett examinationstillfälle. Samma regler som ovan kan då användas: för varje kurstillfälle nns det två deadlines för varje laborationsuppgift, en ordinarie deadline och en ytterligare deadline (för dem som missat den första, blivit underkänd, eller behöver komplettera); denna ytterligare deadline motsvarar omprov. Alla tidsfrister måste tydliggöras i förväg, och särskilda skäl ska alltid beaktas.