logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Web page
Icon help

Medicine Programme


Självständigt arbete

Nedan följer allmän information om det självständiga arbetet på läkarprogrammet. Informationen ligger här på programnivå, inte under kursplats, då alla studenter oavsett termin ska ha tillgång till denna information.

Navigering inom denna sida

1. Allmän information och kursens mål
2. Att komma igång
3. Instruktion till student
4. Instruktion till handledare
5. Instruktion till examinator
6. Dokument för det självständiga arbetets genomförande
7. Några råd till studenten
8. Kontaktinformation till kursansvariga
9. Hitta forskningsprojekt

 
1. Allmän information och kursens mål

Läkarutbildningen innebär att man inhämtar en stor mängd teoretiska och praktiska kunskaper. Dessa kunskaper ska man kunna tillämpa i sitt yrke. För full professionell kompetens krävs emellertid också förmåga till självständig analys och problemlösning. Det kan exempelvis handla om att utveckla och förbättra diagnostik och behandling av patienter. Det självständiga arbetet vid läkarutbildningen avser att på vetenskaplig grund ge träning i sådan analys och problemlösning på vetenskaplig grund.

Det självständiga arbetet ska alltid behandla någon medicinsk fråga, men begreppet medicin kan i detta sammanhang betraktas i hela dess vidd. Arbetet kan ha kontaktyta mot exempelvis humaniora, samhällsvetenskap, juridik, ekonomi, naturvetenskap eller teknik. 

Alla självständiga arbeten ska utifrån en eller flera frågeställningar innebära någon form av hypotesprövande forskning med egen datainsamling. Rent deskriptiva arbeten eller traditionella litteraturöversikter accepteras inte.
 

Kursens mål

Efter kursen ska studenten:


Kunskapsmål

1. Självständigt kunna söka och identifiera relevant bakgrundslitteratur i relevanta databaser.

2. Kunna formulera en forskningsfråga baserad på tidigare litteratur, kunskaper och erfarenheter.

3. Kunna formulera en testbar hypotes.

4. Kritiskt kunna granska vetenskapliga artiklar och presentationer.

5. Känna till struktur och disposition för en vetenskaplig rapport.

 

Färdighetsmål

6. Kunna skriva en genomförbar forskningsplan.

7. Med handledarstöd kunna bearbeta en forskningsuppgift grundad på en eller flera hypoteser och egen datainsamling. 

8. Kunna sammanfatta sitt vetenskapliga projekt i en skriftlig rapport i enlighet med vedertagen struktur och disposition.

9. Kunna hålla ett vetenskapligt föredrag och på vetenskaplig grund svara på frågor från opponent och såväl vetenskapligt skolad publik som frågor från personer utan specialkunskaper inom området.

 

Attitydmål

10. Uppvisa kritiskt förhållningssätt till den egna forskningens kvalitet.

11. Uppvisa kritiskt förhållningssätt till vad den egna forskningen bidrar med till tidigare litteratur.


Det självständiga arbetet ska motsvara 20 veckors heltidsstudier. Arbetet får påbörjas när som helst under läkarutbildningen, d v s det kan i realiteten förläggas till annan tid än de terminsveckor som avsatts i översiktsschemat för läkarprogrammet. Exempelvis kan arbetet göras utsträckt under flera terminer, parallellt med studierna i övrigt, eller så kan det utföras under några sommarferier. Det vanligaste torde dock vara att man använder den för ändamålet avsatta tiden. Det självständiga arbetet kan redovisas för examination fr.o.m termin 7 (avancerad nivå) vid de schemalagda tillfällen som ges varje termin.

Arbetet kan utföras vid fakultetens egna institutioner eller vid andra inrättningar där forskning inom det självständiga arbetets ramar bedrivs, t ex vid kliniska forskningscentra inom sjukvårdsregionen, vid enskilda företag eller utomlands. Varhelst arbetet görs ska studenten vara registrerad på  självständigt arbete vid Uppsala Universitet.

Det självständiga arbetet ska bedrivas med individuell handledning. Handledningen ska visa hur man utför ett medicinskt projektarbete på vetenskaplig grund och hur man redovisar detta skriftligt och muntligt. Handledarna är de i särklass viktigaste lärarna under denna kurs.

 

2. Att komma igång

Att identifiera handledare och lämpligt projekt kan ske på många olika sätt. Man kan söka på medicinska fakultetens hemsida där institutionernas forskning presenteras och där det ibland finns särskilda förteckningar över lediga handledare och projekt. Sådan information kan i vissa fall även ligga på Akademiska sjukhusets intranät Navet under respektive klinik. Man kan också kontakta lärare/forskare som man mött under utbildningens gång och vars ämne man blivit intresserad av, eller forskare som man tror skulle kunna handleda inom ett projekt man själv formulerat. Huvudhandledaren ska ha dokumenterad forskningskompetens och måste vara disputerad. En eller flera bihandledare kan kopplas till projektet och på dessa ställs inga formella kompetenskrav men de bör förstås vara forskningserfarna. Det går också att vända sig till kursens studierektorer för att få råd om hur man kommer igång. En fakultetsövergripande projektkatalog för det självständiga arbetet är under utarbetande för att underlätta projektidentifiering

Ta kontakt med tänkbar handledare genom mejl, telefon eller genom besök. Diskutera uppläggningen av projektet med handledaren så att Ni båda är helt klara över hur det hela ska gå till. Vid tveksamheter rådgör med studierektor.

När Du och handledaren är överens ska en överenskommelse (tidigare kallad "kontraktet") skrivas på en speciell blankett. Blanketten finns att hämta från denna plats (se Filareor: Överenskommelse). Till överenskommelsen ska fogas en projektbeskrivning om en till två sidor (Se Filareor: Mall för projektplanen). Av denna ska framgå den medicinska och vetenskapliga bakgrunden till projektet, övergripande frågeställningar, vilka hypoteser som ska testas, och hur projektet ska bearbetas, särskilt vad avser studentens arbete, samt den medicinska betydelsen av projektet. 

Överenskommelsen i original samt projektplanen sänds till kursadministratören. Studierektor bedömer om projektet ser ut att kunna uppfylla kursens målsättningar och så att det kan godkännas för registrering på kursen. Vid behov kontaktas Du och/eller handledaren för att diskutera oklarheter och för klargöranden. När projektet godkänts registreras Du formellt som student på kursen Självständigt arbete, 30 hp. Du kan se registreringen här i Studentportalen. Du förblir registrerad tills Ditt arbete är slutfört. Mot uppvisande av ifylld blankett Halvtidskontroll efter halva kursen blir Du registrerad för 15 hp (förutsatt att du har uppnått avancerad nivå): skicka blanketten till kursadministratören.

Diskutera igenom med Din handledare om Ditt arbete kräver etiktillstånd och hur detta ska hanteras. Om Ditt arbete innebär inhämtande av uppgifter ur patientjournaler för en viss grupp patienter behövs ett godkännande från akutell kliniks verksamhets chef. Ansök om detta så fort som möjligt och använd förslagsvis den blankett som tagits fram för detta ändamål. (Se Filareor; blankett Ansökan om studentens tillgång till patientjournal)

 

3. Instruktion till student

Läs kursmålen noga; betygskriterierna är kopplade till dessa mål. Till hjälp för att nå kursmålen finns på webben forskningsintroducerande föreläsningar och föreläsningar i grundläggande statistik. Ett utvidgat kursblock med grundläggande föreläsningar/seminarier inom ämnen relaterade till det självständiga arbetets kunskaps- och färdighetsmål är under uppbyggnad. Ta också tidigt del av de mallar för dokument som ska inlämnas och som samtidigt ger bra information om vad som ska göras under kursen (se Dokument nedan). Dessutom anordnas "Fråga - svar" seminarium i början av varje kurs. Men framförallt når Du målen genom att i dialog med din handledare arbeta med projektet, och genom förberedelser för och aktivt deltagande i redovisningen av arbetet och opposition på en annan students redovisning. Själva projektet kan utföras vid annat lärosäte, inom eller utom landet, men ekonomisk ersättning utgår bara till handledare vid medicinska/farmaceutiska fakulteterna, Uppsala universitet. Du ska minst en gång under projekttiden bevista och recensera en disputation för doktorsgraden vid medicinsk fakultet. Glöm inte att det finns ett mycket stort utbud av vetenskapliga seminarier och föreläsningar vid fakulteten som Du är mycket välkommen till!
 

Det självständiga arbetet ska redovisas på tre sätt

1. Skriftlig rapport, på svenska eller engelska, som beskriver det självständiga arbetet (se Filareor: Rapportmall). 
2. Muntlig redovisning av arbetet inför ämnesexpertis vid ett seminarium på den institution eller motsvarande där det självständiga arbetet genomförts.
3. Muntlig redovisning och diskussion av arbetet med studentopponent och examinator vid examinationstillfället i slutet av kursen. Vid detta moment sammanfattas arbetet (rapporten) sammanfattas under ca 20 min följt av studentopponentens granskning av arbetet under ca 30 min. Därefter följer examinatorns kompletterande kommentarer/synpunkter avseende detta moment och inlämnade dokument (se nedan) under ca 10 min. 

Det är vanligast att den muntliga sammanfattningen av arbetet görs med hjälp av ett datorbaserat presentationsprogram, typ PowerPoint, men det är upp till studenten att välja pedagogisk form.


Dokument som ska inlämnas för bedömning vid examinationen


1. Forskningsplanen för arbetet. Skickas per mail till examinator senast 10 arbetsdagar innan examination.
2. Halvtidskontrollrapport. Skickas till kursadministratör vid halvtidskontroll, samt till examinator och kursadministratören senast 10 arbetsdagar innan examination.
3. En recension av en disputation (se Filareor: Mall för recension av disputation). Skickas per mail till examinator senast 10 arbetsdagar innan examination.
4. Den skriftliga rapporten (uppsatsen)  skickas per mail till examinator senast 10 arbetsdagar innan examination och samtidigt till URKUND för plagiatgranskning. När rapporten är godkänd av examinator skickar studenten slutversionen i pdf-format till kursadministratör.Filen ska märkas så här: Efternamn Förnamn.pdf
5. Handledarens bedömning av studentens arbete. Skickas per mail till examinator samt till kursadministratören senast 10 dagar innan examination

1  4 inlämnas av studenten och 5 av handledaren. Dokument skickas i elektronisk form till utsedd examinator och/eller kursadministratör Helena Granbom (helena.granbom@uadm.uu.se) enligt ovan..

Det självständiga arbetet godkänns som helhet då ovanstående moment och dokument godkänts/intygats av examinator/handledare. Examinatorn kan komma till slutsatsen att något eller några av ovanstående dokument (vanligen den skriftliga rapporten) behöver revideras eller kompletteras efter examinationstillfället. Vid behov görs detta moment i samarbete med handledaren. Komplettering/revidering ska normalt göras inom 2 veckor för ny bedömning av examination. Om arbetet fortfarande inte kan godkännas hänvisas till nästa examinationstillfälle för ny bedömning.

Arbetsgång

Förslagsvis inleder Du arbetet med att skriva forskningsplanen (se Filareor: Mall för forskningsplanen) i nära samarbete med Din handledare. Starta arbetet och genomför halvtidskontroll med handledaren efter halva projekttiden; utvärdera med den standardiserade mallen (Se Filareor: Blankett halvtidskontroll) i vilken grad kursmålen uppnåtts; och nedteckna konkreta vägar till fortsatt lärande.

Redovisa ditt arbete vid ett inomvetenskapligt seminarium vid den institution där det självständiga arbetet genomförs, förslagsvis minst en vecka innan deadline för den skriftliga rapporten, så att förslag på förbättringar kan tas i beaktande till slutversionen av den skriftliga rapporten.

Lämna in dokument 1- 4 ovan före deadline.

Läs den dig tilldelade rapporten som en annan student skrivit, och förbered opposition enligt den standardiserade mallen (se Filareor: Mall för studentopposition) eller annan lämplig mall beroende på ämne.

Genomför examinationen med de moment som beskrivs ovan. 4. Instruktion till handledare

Handledaren ansvarar för: 

1. Att känna till formalia kring det självständiga arbetet, i synnerhet kursmålen.

2. Att nödvändiga förutsättningar för det självständiga arbetets genomförande finns, i första hand handledartid och grundmaterialet som ska bearbetas i arbetet. Tänk också på att etiktillstånd behövs om arbetet innefattar insamling/redovisning av känsliga personuppgifter och ska publiceras i vetenskaplig tidskrift. Om relevant, ansök om tillstånd för pre-screening av journalhandlingar vid Akademiska sjukhuset. Om studenten behöver tillstånd för detta inhämtas från berörd kliniks verksamhetschef, förslagsvis på särskilt utarbetad blankett (Se Filareor; blankett Ansökan om studentens tillgång till patientjournal). Handledaren har inte skyldighet att tillhandahålla arbetsplats och dator om inte arbetet så särskilt kräver. 

3. Att erbjuda möjlighet till regelbunden kontakt. Handledaren förväntas avsätta minst 40 timmar under det självständiga arbetets gång från första kontakt tills arbetet redovisats (inklusive möten, mailkorrespondens, seminarium, etc.).

4. Att handleda studenten under det självständiga arbetets gång, och säkerställa att omfattningen av arbetet är sådant att kursmålen kan uppnås inom tidsramen för det självständiga arbetet och att arbetet kvalitativt och kvantitativt motsvarar förväntad nivå (30 hp på avancerad nivå, 20 veckor).

5. Att genomföra en halvtidskontroll med studenten efter halva projekttiden. Att kursmålen uppnås ska utvärderas enligt den standardiserade mallen för halvtidskontrollen av både studenten och handledaren (Se Filareor: Blankett för halvtidskontroll). Diskutera mål som vid halvtidskontrollen ännu inte uppnåtts och diskrepanser mellan Din och studentens skattning. Föreslå, diskutera och skriv ner konkreta vägar till fortsatt lärande.

6. Att läsa utkast till den skriftliga rapporten och ge konstruktiv återkoppling till studenten så att rapporten inom avsatt tid uppnår den kvalitet som krävs för godkännande. 

7. Att boka in och leda ett inomvetenskapligt seminarium inför ämnesexpertis på Din institution och där studenten ger en muntlig redovisning av det självständiga arbetet och får möjlighet att svara på frågor från auditoriet. Seminariet bör genomföras minst en vecka innan deadline för den skriftliga rapporten, så att förslag på förbättringar kan tas i beaktande till den skriftliga rapporten. Planera gärna in detta seminarium redan i början av det självständiga arbetet.

8.  Att värdera studentens arbete enligt blankett (se Filareor: Blankett handledares värdering) och skicka denna till examinatorn och kursadministratören senast 10 dagar före examinationen. 

9.  Att vid behov bistå studenten om examinatorn vid examinationen bedömt att något av de dokument, vanligen rapporten, som ska lämnas in behöver revideras/kompletteras innan det självständiga arbetet kan godkännas. 


Formalia runt handledarskap

Handledaren ska ha dokumenterad forskningskompetens genom att vara minst disputerad. Bihandledare kan användas och bör förstås vara forskningserfarna men inga formella krav ställs på bihandledare i detta avseende. Ersättning utgår till handledarens institution om denna är verksam vid de medicinska/farmaceutiska fakulteterna, Uppsala universitet. Ersättningen utbetalas till handledaren enligt dennes institutions regler.

 

5. Instruktion till examinator

Examinatorn ansvarar för:

1. Att känna till formalia kring det självständiga arbetet, i synnerhet kursmålen.

2. Att i samarbete med institutionens övriga examinatorer planera, arrangera och genomföra examinationer utifrån de underlag som kursledningen levererar. 3-4 studenter per grupp är lämpligt.

3. Att läsa den skriftliga rapporten som ska examineras i god tid så att om det bedöms uppenbart att rapporten inte uppfyller rimliga kvaltitets-/kvantitetsmål, studenten och handledaren kan meddelas detta i rimlig tid före examinationen som då får skjutas upp till ett kommande tillfälle. Dessa fall ska diskuteras med någon av studierektorerna innan beslut tas att skjuta på examinationen. Beslutet ska åtföljas av examinatorns motiv för att skjuta på examinationen och övergripande råd om vilka förbättringar som behöver göras för att arbetet ska nå tillräcklig kvalitet och omfattning. 

4.   Att betygssätta studentens självständiga arbete med betyget godkänt eller icke godkänt (Se Filareor: Blankett för examinatorn). Betygsättningen görs utifrån de kursmål som är bedömbara med underlag i form av forskningsplanen, den skriftliga rapporten, studentopposition/studentförsvar, halvtidskontrollrapporten, handledarens värdering och recensionen av en disputation. Tyngdpunkten i bedömningen ska ligga på den skriftliga rapporten och studentens prestation som opponent/respondent. 

5.  Att i tillämpliga fall på nytt granska och bedöma dokument som vid examinationen befunnits vara i behov av revidering/komplettering före godkännande.
6.  Att då slutlig bedömning gjorts av det självständigt arbetet signera blanketten för examinatorns betygssättning och skicka denna till kursadministratör Helena Granbom (postadress: Studentservice farmaci, medicin och vård, Box 586, 751 23 Uppsala)


6. Dokument för det självständiga arbetets genomförande
(Alla dokument hittas på Studentportalen, läkarprogrammets startsida under Filareor: Självständigt arbete

För studenten

Överenskommelse och Projektplan: överenskommelsen och tillhörande kortfattad (1-2 sidor) projektplan utgör grunden för att godkänna projektet som självständigt arbete och registrering på kursen. Skrivs av student och handledare tillsammans. Godkänns av studierektor för registrering på kursen.

Forskningsplan: utgör planen för hur projektets frågeställningar och hypoteser ska besvaras. Skrivs av studenten med stöd av handledaren förslagsvis som första moment i arbetets genomförande. Granskas av examinator i samband med examinationen.  

Blankett för ansökan om studentens tillgång till patientjournal: patientdatalagen reglerar vilka som får ta del av patientjournaler. För studentarbeten ska få gå in i journalerna. Med blanketten söks detta tillstånd och i blanketten beskrivs logistiken för ansökan.

Rapportmall: mall för utformningen av den skriftliga rapporten (uppsatsen). 

Blankett för halvtidskontroll: utgör grund för en systematiserad avstämning med handledaren efter cirka halva projekttiden avseende i vilken omfattning lärandemålen uppfyllts och vad som behöver göras under resterande tid för projektet. 

Mall för recension av disputation: beskriver dispositionen för den recension av en disputation Du ska bevista under Ditt arbete och som ska skickas till examinatorn inför examinationen. 

Mall för studentopposition: avser att vara en hjälp för att systematiskt gå igenom den rapport Du ska opponera på.

 

För handledaren

Överenskommelse och Projektplan: se ovan. 

Forskningsplan: se ovan. 

Blankett för ansökan om studentens tillgång till patientjournal: se ovan.

Rapportmall: se ovan

Blankett för halvtidskontroll: se ovan

Blankett för handledarens värdering av studenten: här värderar Du studentens insatser under arbetet och godkänner studenten och rapporten för examination. Skickas till examinatorn och kursadministratör senast 10 dagar före examinationen. 

 

För examinatorn

Examinatorns betygsunderlag för examinationen: förtecknar de dokument som ska  ha granskats inför examinationen och som ska betygssättas i termer av godkänt/underkänt och likaså de moment som bedöms vid examinationen. 

 

7. Några råd till studenten

- Skapa god kontakt med handledaren. Du ska kunna räkna med att handledaren kan presentera en utförlig projektplan för arbetet med dess bakgrund och frågeställningar och vilket arbete Du ska utföra. Ställ frågor till Din handledare, handledaren är din lärare!

- Kontakta studierektor så tidigt som möjligt om Du känner att det inte fungerar med handledaren eller om det finns andra svårigheter med projektet.

- Sätt Dig snabbt in i projektet. Fråga om inläsning och material.

- Se på Dig själv som en viktig del i arbetet.

- Planera Din tid, både i stort och dag för dag. Ta handledaren till hjälp.

- Försök börja med Ditt skrivande tidigt. Handledaren ska fortlöpande kunna ta del av Ditt arbete. 

- Instruktioner och råd inför rapportskrivningen samt en mall för rapporten finns (se Filareor)

- Spara inte allt till sist. Samla in data, läs och skriv parallellt om möjligt.

 

8. Kontaktinformation

Datum för varje termins examinationstillfällen meddelas via kurssidan på Studentportalen. Vänligen kontakta kursens administratör vid frågor kring schema och examinationstillfällen.

Kursadministratör: Helena Granbom

Studierektorer: Peter NygrenJohan Kreuger

 


9. Hitta projekt

Det finns många sätt att finna och initiera sitt självständiga arbete som framgick under Att komma igång ovan. Nedan presenteras några länkar där forskargrupper som eventuellt kan erbjuda projekt för det självständiga arbetet kan hittas.

Huvudmän, institutioner och organisationer:

 

Institutioner vid Medicinska fakulteten, Uppsala universitet

Folkhälso- och vårdvetenskap

Genetik och patologi

Kirurgiska vetenskaper

Kvinnors och barns hälsa

Medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM)

Medicinsk cellbiologi

Medicinska vetenskaper

Neurovetenskap

Radiologi onkologi och strålningsvetenskap (ROS)

 

 Regionala forskningscentra

 Centrum för klinisk forskning Dalarna

 Centrum för klinisk forskning, D län (Södermanland)

 Centrum för klinisk forskning, Gävleborg

 Centrum för klinisk forskning, Västerås

 

Akademiska sjukhuset/Navet

Forskningsexempel

Onkologkliniken

 

Vetenskapsområdet Medicin och Farmaci

Forskningsdatabas