logotyp Studentportalen

Masterprogram i molekylär medicin

Prog.kod: MBK2M 120 hp.

Masterprogrammet i molekylär m­edicin ger dig fördjupad kunskap om de molekyl­ära och cellulära mekanismer som orsakar sjukdom, inklusive cancer, med fokus på genetiska och epigenetiska faktorer. Du lär dig att självständigt analysera och bearbeta data och forsknings­resultat genererade från aktuella metoder och tekniker. Du lär dig även tekniker för utveckling av ny molekylär diagnostik och terapi med applikationer inom både industri och forskning.

År 1
Första året fokuserar du på metoder och tek­niker för genetisk och epigen­etisk variation, klinisk diagnostik samt behandling. Du fördjupar dig i molekylär medicin med inriktning på forskningsorienterade frågeställningar. Vi be­skriver applikationer och användning av nya sekvensteknologier och dataanalys, med tyngdpunkt på genomanalys, epigenomik och komparativ genomik samt aktuella metoder inom proteomik, analys av protein och proteinuttryck inklusive metoder för identifiering av nya bio­markörer med praktisk tillämpning inom det Humana Proteom projektet (HPR). Du kommer att i labbet exempelvis studera epigentiska förändringar vid cancerbehandling genom pyrosequencing och ChIP-analys samt lära dig analysmetoden PLA (proximity ligation assay). Programmet ger dig även en inblick i projekt­ledning, presentationstekniker och etik. Du som är intresserad av forskning har, efter särskild prövning, möjlighet till parallella praktiska projektstudier.

År 2
Andra året omfattar diagnostik och analys­metoder inom bioimaging, allt från detektion av enstaka basmutationer till helkroppsavbildning. Kursen Regenera­tiv medicin beskriver molekylära meka­nism­er bakom nya tekniker inom stamcellsterapi och annan cell- och immun­terapi samt framställning av biomaterial. I labbet kommer du att utföra in vitro differentiering av neuronala och m­yeloida stamceller.

Den sista terminen utför du ett examens­arbete inom molekylär medicin i forskar­grupp vid en akademisk institution eller i industri i Sverige eller utomlands. Ar­betet utvärderas genom en skriftlig sammanställning av resultaten samt att du håller ett forskningsseminarium.

Programmets anslagstavla
2020-09-11 14:01
Health Innovation  An Interdisciplinary Approach, 5 credits
2016-11-22 10:03

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Masterprogram i molekylär medicin enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4