logotyp Studentportalen

Masterprogram i infektionsbiologi

Prog.kod: MIB2M 120 hp.

Första årets studier skall ge en djup förståelse för de molekylära processer som styr interaktionen mellan virus, bakterier, parasiter och svampar och deras värdar. De processer som reglerar infektionsförloppet beskrivs utifrån det immunologiska försvaret, men också utifrån den infekterande organismens strategier att undkomma detta försvar. Dessa kunskaper utgör utgångspunkt för mer tillämpade frågeställningar rörande infektionssjukdomar hos djur och människor avseende bl a zoonotiska infektioner. Första året avslutas med studier av molekylära processer för antimikrobiell terapi och resistensutveckling samt diagnos och klinisk symptombild ur olika organperspektiv.

Under första året ingår en för de medicinska masterprogrammen gemensam  föreläsningsserie.

År två skall ge kunskap om infektionssjukdomars problematik avseende uppkomst, evolution och spridning samt verktyg för kontroll och prevention på lokal och global nivå. Här behandlas även livsmedelsburna infektioner samt infektionssjukdomars roll ur ett globalt perspektiv med särskild hänsyn till utvecklingsländernas problematik. Dessutom ingår studier inom mikrobiell mångfald och patogenförekomst i olika ekosystem samt fördjupat praktiskt arbete med mikrobiologiska och infektionsbiologiska analysmetoder.

Programmet avslutas med ett självständigt arbete under termin fyra motsvarande 30 hp, men som kan påbörjas redan under termin tre och då utgöra 45 hp. Valt ämne skall rymmas inom ämnesområdet infektionsbiologi och kan utföras vid akademisk enhet, företag eller inom den offentliga sektorn, i Sverige eller utomlands. 

OBS! För att få påbörja årskurs 2 bör minst 35 hp kurser från år 1 vara godkända

Programmets anslagstavla
Programme organization
2017-08-28 12:17
Welcome information class 2017
2017-08-28 12:09

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Masterprogram i infektionsbiologi enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4