logotyp Studentportalen

Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation

Prog.kod: HRL1K 180 hp.

Programstarten höstterminen 2020

Varmt välkommen till Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation och till Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala!

Det första du behöver tänka på är att registrera dig här i Studentportalen enligt anvisningarna i Antagningsbesked nr 2, som kommer till dina sidor på Antagning.se, den 4-5 augusti.


Programstudierna inleds måndagen den 31 augusti september med ett informationsmöte tillsammans med samtliga antagna till kursen Retorik A, som också är inledande kurs på programmet. 

Retorik A består av fyra delkurser, Den klassiska retorikens grunder, Den samtida retorikens villkor, Retorisk analys och Politisk retorik. Fullständigt schema och läsanvisningar kommer att finnas tillgängliga på kurssidan i Studium senast 3 veckor före kursstart.

Institutionens hemsida hittar du på http://www.littvet.uu.se

Frågor om programmet besvaras av:

Ingrid McGarry (kursadministratör och studievägledare) tel. 018-471 2950,
ingrid.mcgarry@littvet.uu.se


Ola Nordenfors (programansvarig),
ola.nordenfors@littvet.uu.se

Jon Viklund (studierektor), jon.viklund@littvet.uu.se


Varma hälsningar och välkommen till oss!

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

  • De grundläggande metodiska och terminologiska retoriska kunskaperna tränas och appliceras i ett avslutande arbete med en mindre uppsats. Under två kurser (á 7,5 hp) övas färdigheter i skrift respektive tal. Undervisning på engelska samt under kvällstid kan förekomma.

Termin 2

  • Under terminen fördjupas de historiska och teoretiska retorikvetenskapliga kunskaperna. De praktiska retoriska färdigheterna vidareutvecklas i såväl muntlig som skriftlig kommunikation. En uppsats skrivs där förmågan att applicera retorikvetenskaplig teori och metod på relevant material övas. Under terminen arbetar programstudenterna med ett projekt rörande den digitala retorikens villkor.

Termin 3

  • Under terminen ges en översikt över litteraturens historiska villkor från antiken och framåt. Dessutom ges grundläggande kunskaper i analys av olika genrer (drama, lyrik, epik) samt om litteraturvetenskapens teori och metod.

Termin 4

  • De litteraturhistoriska, metodiska och teoretiska kunskaperna fördjupas. Under terminen skrivs också en basal vetenskaplig uppsats. Under terminen arbetar programstudenterna med ett projekt rörande kommunikation om litteratur och litteraturkritik där fokus ligger på det egna skrivandet.

Termin 5

  • Kurser med relevans för programmets inriktning läses inom universitetets utbud på grundnivå. Dessa kan utgöras av så kallade verktygskurser inom fakultetens utbud för kandidatprogram (se nedan). En av dessa kurser om antingen 7,5 eller 15 hp kan också vara praktik inom ett för programmet relevant område (t.ex. kulturredaktion, bokförlag, reklambyrå, informationsenheter, retorikkonsultfirmor och media). Denna termin kan också förläggas till ett utländskt universitet inom ramen för de utbytesprogram som institutionen och/eller universitetet erbjuder.

Termin 6

  • Fördjupning görs i ett huvudämne och studenten läser antingen kursen Retorik C (30 hp) eller Litteraturvetenskap C (30 hp). Under terminen skrivs en vetenskaplig uppsats om 15 hp. En kurs om 7,5 hp ger fördjupad kunskap i retorik- respektive litteraturvetenskaplig teori och metod. En valbar kurs (7,5 hp) ger fördjupning utifrån programmets huvudinriktning, (här läses t.ex. kurserna Filmiskt berättande, Litteraturkritik, Retorik och didaktik eller Medier, litteratur och retorik).