logotyp Studentportalen

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

Prog.kod: TTF2Y 300 hp.
Programmets anslagstavla
Utnarm - Karriärmässa 5/11
2020-11-04 10:15
Rektorsbeslut: Undervisning och examination på distans fr.o.m. 2020-03-18
2020-03-17 16:07
Funderar du på utbytesstudier, ta chansen att bli inspirerad!
2020-01-27 15:31
 

Övergripande programinformation

 Programmet har tre inriktningar. Någon av dessa väljs från årskurs 4.
 
Inriktning beräkningsteknik
Man kan med datorsimulering studera processer som är omöjliga eller alltför dyra att utföra i laboratorier eller i verkligheten. Datorberäkningar baserade på matematiska och statistiska modeller är ett standardverktyg inom teknik och fysik vid sidan av experiment och teoriutveckling. Datorberäkningar är ett ingenjörsverktyg för att förstå olika processer samt ge ny kunskap och nya produkter.  Inriktningen syftar mot gedigna kunskaper om de beräkningsvetenskapliga, matematiska, statistiska och datavetenskapliga grunderna för sådana verktyg. Centralt är också att belysa hur beräkningsteknik kommer till användning inom olika grenar av fysik och teknik. Inriktningen består av ett antal kärnkurser inom det beräkningstekniska området. Därtill finns kompletterande kurser som valfritt kan komponeras samman till tre olika fördjupningsprofiler: tillämpad matematik, tillämpad fysik och datavetenskap.
En civilingenjör med examen från teknisk fysik, inriktning beräkningsteknik, har den kompetens som krävs för att utgående från en problemställning i fysik eller teknik bedöma vilka beräkningstekniska verktyg (modeller, algoritmer och programvara) som är lämpliga att använda för att ge problemet en lösning.
 
Inriktning inbyggda system
Området inbyggda system genomgår en revolution. Utvecklingen inom internet, trådlös kommunikation och energisnålare lösningar innebär att applikationer med inbyggda system växer explosionsartat. Med inbyggda system kan styr-, mät- och informationsinsamling göras enklare och billigare, och med en genuin fysikbakgrund vidgas användningsområdena ytterligare. Såväl hård- som mjukvara behandlas och konstruktionsövningar breddar kunnandet. Avsikten med upplägget är att utbilda avancerade ingenjörer med unik multikompetens, där teori, experiment och konstruktion samverkar hos tekniska fysiker med ett helhetstänkande. Teori används för att integrera intelligens i inbyggda system, fysik är oumbärligt för att förstå och designa mätningar medan elektronik och datateknik behövs för att förverkliga lösningarna. Med kompletterande konstruktions- och installationsövningar har den färdigutbildade tekniska fysikern redskap som kan användas i de mest skiftande situationer. Denna mångsidiga och avancerade kompetens har stor efterfrågan, inte minst för att driva projekt som kräver insikter från flera områden. 
 
Inriktning tillämpad fysik
Näringslivet efterfrågar ingenjörer med breda kunskaper inom fysikens olika områden, gedigen analys- och värderingsförmåga samt färdigheter inom experimentell och teoretisk modellering. Modeller från den teoretiska fysiken och deras matematiska formulering har fått ökad betydelse genom tillämpningar i nya områden som materialforskning, utveckling av nya energikällor, bioteknik eller finansmatematik. Samtidigt sprids moderna fysikaliska mätmetoder till allt fler branscher.
För att möta dessa behov erbjuder inriktningen tillämpad fysik kurser i både experimentella och teoretiska metoder som breddar kompetensen och sofistikerad utrustning som acceleratorer, detektorer och spektroskopisk utrustning ger en allsidig experimentell träning. Valbara fördjupningar ger möjligheter till specialisering och skapar förutsättningen för att tillämpade fysiker ska driva forskning och utveckling inom många olika områden. Examensarbetet kan ofta göras i samarbete med industrin inom den valda branschen.
Ett obligatoriskt fysikblock ger solid förståelse för bl.a. kvantfysik, elektromagnetisk fältteori, fluidmekanik, hållfasthetslära, fasta tillståndets fysik och kärnfysik. Tillämpade fysiker är relevanta för både näringsliv och universitet – inte minst för industriell forskning eller doktorandstudier.
 

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

 • För studenter som antogs 2018 eller tidigare ska någon av följande kombinationer av kurser ingå i examen:

  a. 1FA102 Mekanik II + 1FA103 Mekanik III
  b. 1FA102 Mekanik II + 1TE761 Tillämpad mekanik II + 1TE762 Tillämpad mekanik III med strömningslära
  c. 1TE760 Tillämpad mekanik I + 1TE761 Tillämpad mekanik II + 1TE762 Tillämpad mekanik III med strömningslära
 • Kursen Kreativ verkstadsteknik kan även ges som 10 hp och 15 hp. Endast 10 hp Kreativ verkstadsteknik får räknas inom examenskravet 300 hp för civilingenjörsexamen. Kursen ges även i åk 3 samt sommartid.

  För de som väljer inriktningen tillämpad fysik i årskurs 4 kan kursen Mekanik III (1FA103)
  tillgodoräknas som Tillämpad mekanik II (1TE761). Kursen Vågor och optik (1FA522) kan då läsas
  under period 2 i stället för Tillämpad mekanik II (1TE761).

  Industriell ekonomi, 5 högskolepoäng (1TE743) ersätter Företagsekonomi A/B, 5 högskolepoäng
  (2FE025) och kan inte ingå i examen tillsammans med denna.
 • Period 1

 • Transformmetoder, 5.0 hp
 • Industriell ekonomi, 5.0 hp
 • Elektronik I, 5.0 hp
 • Kreativ verkstadsteknik, 5.0 hp
 • Period 2

 • Linjär algebra II, 5.0 hp
 • Elektromagnetism II, 5.0 hp
 • Tillämpad mekanik II, 5.0 hp
 • Kreativ verkstadsteknik, 5.0 hp

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Termin 10

 • Examensarbete i teknisk fysik, 30.0 hp
 • Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp, (termin 9-10). Ingen platsgaranti.
 • Inriktning elektroteknik
  Studenter som påbörjat programmet senast hösten 2013 kan läsa till en examen med inriktning mot elektroteknik genom att följa en individuell studieplan. Kontakta studievägledaren för mer information.

  Inriktning systemteknik
  Studenter som påbörjat programmet senast hösten 2013 kan läsa till en examen med inriktning mot systemteknik genom att följa en individuell studieplan. Kontakta studievägledaren för mer information.