logotyp Student Portal

Basic Course on Administrative Law, 15.0 c

Course code:2HR112, Report code:21501, 100%, DAG, NML
week: 45 - 02 Semester: Autumn 2020 (2020-11-04 - 2021-01-17)

This course is part of a joint section.

Collaboration information

Välkommen till Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp

Här följer allmän information inför kursstart, den 4 november: 

Canvas är kursens lärplattform (underliggande system till Studium). En länk finns i vänsterkolumnen och den öppnar i samband med kursstart. På lärplattformen Canvas kommer ni att hitta all information och kursmaterial. Information om kursen och hur den i huvudsak är upplagd finner du i den aktuella kursplanen för Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp. Den aktuella litteraturen finns angiven i litteraturlistan.

Inför kursstart kan följande information vara nyttig:

Lagboken, eller snarare lagtextsamlingen, är viktig vid juridiska studier. Lagar är färskvara och ett synnerligen viktigt arbetsredskap för alla som sysslar med rättsliga frågor. Lagstiftningstakten är periodvis mycket hög. En tillförlitlig och aktuell lagsamling som är lätt att lära sig hitta i är alltså fullständigt nödvändig och att lära sig hitta i lagtexten är en väsentlig del av kursen! Lagtextsamlingar ges ut av olika förlag och lämpligt nog är det i olika färger; en blå, en svart och en grön. Vilken som helst av dessa går bra att använda. Eftersom lagar är en färskvara med ständiga förändringar rekommenderar vi att ni använder en lagbok från 2020 (eller 2019). Äldre lagsamlingar än 2019 är av praktiska skäl mindre lämpliga att använda eftersom det kräver mycket arbete av er att hålla dessa uppdaterad. Senaste upplagan är den som vi i kursen arbetar med även gällande övrig litteratur.

Närvarokrav: De tillfällen där det är obligatorisk närvaro är introduktionen till del 2 av kursen samt redovisningstillfällena (se schema). Redovisningen är del av er examination. Det betyder dock inte att ni är lediga mellan dessa tillfällen. Kursen ges på 100% och för att ni ska klara kursen krävs omfattande självstudier. Till er hjälp finns såväl föreläsningar som gruppövningar, vilka vi rekommenderar att ni går på. Under del 2 kommer ni att arbeta i smågrupper inför, och under, de muntliga redovisningarna (se schemat) samt författa grupp-PM. Alla i gruppen måste delta aktivt i alla moment. Information om gruppindelning för del 1 (gruppövningar samt handledning) ges vid introduktionsföreläsningen. 

Några viktiga datum:

4/11 – Kursintroduktion. Kurssidan öppnas och material blir tillgängligt i Pingpong. 

8/12 – Tentamen Del I

10/12 – Information om Del 2. Obligatorisk närvaro.

15/12 alt. 16/12 och 12/1 alt. 13/1 – Muntliga redovisningar. Examination.  

17/1 - Tentamen Del II, kl 16:00-19:00, Fyrishov hall E+F. Obligatorisk anmälan i Ladok.
OBS, på en söndag!

Kom ihåg att anmäla dig senast 12 dagar före tentamen!

PREFEKTBESLUT 18 september 2020

Med anledning av den pågående pandemin har prefekten vid Företagsekonomiska institutionen tagit följande besluta rörande utbildningsuppdraget som påverkar denna kurs. Undervisningen på kursen kommer att genomföras på distans under höstterminen 2020. Schemat kommer dock att ligga till grund även för eventuell distansundervisning. Det är inte det vi alla hoppats på, men en nödvändig konsekvens av pandemins fortsatta effekter på samhället. Detaljer om undervisning och examination kommer senare.

Väl mött 📞

Bästa hälsningar

Ann-Christine Petersson Hjelm - kursföreståndare och huvudlärare

The course bulletin board
Introduktionsföreläsning zoom
2020-11-03 11:15