logotyp Student Portal

Company and Insolvency Law, 15.0 c

Course code:2HR124, Report code:21503, 100%, DAG, NML
week: 36 - 45 Semester: Autumn 2020 (2020-08-31 - 2020-11-03)

Course information

Välkomna till kursen Bolags- och obeståndsrätt, 15 p.

Den här hösten blir annorlunda jämfört med kursen som gick i VT-20 som alla förstår. Vt-20 hann vi göra klart hela undervisningsdelen av kursen innan anvisningar om distansundervisning på grund av Coronaviruset började gälla.

Den här terminen, HT-20 gäller fortfarande anvisningar om distansundervisning och nu kommer denna kurs att beröras. Att kursen går på distans innebär erfarenhetsmässigt större krav på studenterna att sköta inläsningen på avstånd. Att regelbundet kontrollera kurshemsidan samt skapa informella studiegrupper rekommenderas.

Nedanstående är övergripande anvisningar hur kursen kommer att genomföras på distans under denna HT. Närmare information om kursen so sådan kommer att göras genom andra meddelande på kurshemsidan och under introduktionsföreläsningen.

Undervisningsmässigt består kursen av tre moment. Dessa moment bygger mycket på fysisk närvaro, dvs det är en campuskurs som tillfälligt måste anpassas till en distanskurs. Dock är inga av momenten obligatoriska för att tentera och gå igenom kursen, utan baseras helt på frivillighet.

Föreläsningar
Detta är övergripande genomgångar av viktiga områden på kursen. Tanken är att underlätta inläsningen av kurslitteraturen och att ge praktiska exempel och lathundar på områden som erfarenhetsmässigt är svårtillgängliga för studenterna. Det ger också tillfälle till frågor från deltagarna som ytterligare belyser området.

Den här hösten kommer föreläsningarna att ges på internet via Zoom video. Jag planerar att göra föreläsningarna i realtid enligt det schema som finns utlagt. Det ska då också finnas möjligheter för deltagarna att ställa frågor. Det bör också finnas möjlighet att ta del av föreläsningarna i efterhand, antingen genom att deltagarna spelar in föreläsningen eller att den läggs ut på kurshemsidan. Det kommer alltså inte att läggas ut salar för fysisk närvaro för föreläsningarna.
Föreläsningsanteckningar för respektive avsnitt kommer att finnas på kurshemsidan som vanligt.

PTÖ-seminarier

Praktiska tillämpningsövningar används för att fördjupa och repetera kunskaperna på relevanta områden med hjälp av frågeställningar som studenterna förväntas ha försökt lösa före PTÖ-mötena, antingen individuellt eller i grupp.
Det blir betydligt svårare att genomföra via Zoom eftersom PTÖ bygger på aktivt deltagande från studenterna och erfarenhetsmässigt är detta inte speciellt framgångsrikt när grupper deltar på distans.

Jag kommer därför att göra på liknande sätt som föreläsningarna. På i förväg meddelade tider kommer jag att sända PTÖ-möten på internet via Zoom. Det kommer att finnas möjligheter att svara på PTÖ-frågorna och att ställa frågor från studenterna. Jag inser dock att interaktiviteten kan bli ett problem. Därför kommer jag att i första hand gå igenom frågeställningarna och sedan ge förslag på lösningar. Varje student kan närsomhelst avbryta och ställa frågor men om detta inte görs kommer PTÖ:n att bli mer föreläsningsliknande än vid ordinarie kursupplägg. På samma sätt som med föreläsningarna avser jag att lägga upp PTÖ-genomgångarna på hemsidan för senare bruk. PTÖ-frågeställningarna kommer att finnas på kurshemsidan som vanligt.

Några skriftliga svar kommer inte att ges på PTÖ-avsnittet utan studenterna får själva anteckna och formulera lösningsförslag med ledning av undervisande lärares genomgång.

När kursen går som campuskurs har jag meddelat att två frågeställningar från PTÖ kommer att ingå i kursens ordinarie- och omtetamen. Detta gäller inte denna termin. Dock är det troligt ändå att någon eller några av PTÖ-frågorna dyker upp på tentamen, ibland i ett lätt ändrat skick.

Caseövning

I kursen ingår också ett moment där deltagarna gruppvis får spela olika roller i ett obeståndsspel.
Detta för att visa dynamiken i obeståndsskeendet och ge deltagarna tillfälle att praktiskt använda sina tidigare teoretiskt inhämtade kunskaper. Detta moment, som består av fyra sammanträden under en arbetsvecka, har visat sig mycket lämpad för förståelsen av den andra delen av kursen, obeståndsdelen.

Tyvärr ser jag inte hur denna del ska kunna genomföras med rimlig effekt via nätet. Caset bygger helt på närvaro och dynamik, där roller och frågeställningar hela tiden skiftar. Caset har ansetts så positivt för inlärningen och förståelsen för kursen att ett aktivt genomförande av caset givit bonuspoäng på ordinarie- och omtentamen.

Caset innebär ingen ny kunskap i ämnet utan mer djupinlärning och praktisk tillämpning av genomgånget kursmaterial.

Caset kommer därför inte att genomföras denna höst. Om jag skulle finna någon rimlig form av genomförande kommer jag att meddela deltagarna på kurshemsidan i tillräcklig tid innan Caset skall avhandlas.