logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Marketing and Organisation I, 15.0 c

Course code:2FE150, Report code:21003, 100%, DAG, NML, week: 35 - 43 Semester: Autumn 2017

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2017-08-07 - 2017-08-21

Information for admitted students

To begin your studies you have to register to the course by the 21st of August 2017 at the latest.

Information for reserves

The department calls reserves through e-mail.
Information about the possible calling of reserves, if any, will be published on Wednesday the 23rd of August, after 12:00 at fek.uu.se.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Företagsekonomiska Inst, Studievägledningen
Email: studievagledning@fek.uu.se
Telephone: 018-471 8110
Address: Box 513, 751 20 Uppsala

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Välkommen till Företagsekonomi A 30 hp!

Företagsekonomi A består av tre kurser:
Marknadsföring och organisation I 15 hp + Redovisning 7,5 hp + Kalkylering 7,5 hp.
Kom ihåg att registrera dig på alla dessa tre kurser som du är antagen till.

Kursstart för denna kurs är den 28 aug kl.15.15 i hörsal 3 (H3) på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Välkommen till Företagsekonomiska institutionen!

Course start: 2017-08-28

Course information

Kursöversikt för Marknadsföring och Organisation I

Innehåll och mål

Den här kursen är en bred introduktionskurs till ekonomiämnet och integrerar främst stoff från företagsekonomi, men även från ekonomisk historia och ekonomisk geografi.

Den bärande idéen är att kursen behandlar centrala problem och frågeställningar rörande marknadsföring och organisation. Med marknadsföring avses här alla de aktiviteter som måste till för att en produkt ska nå ut till en slutkonsument, och med organisation att dessa aktiviteter måste organiseras, vilket alltid innebär arbetsdelning och samordning. (Observera alltså att begreppen marknadsföring respektive organisation här har en bredare innebörd än i vardagsspråket!)

Under kursen ska studenterna tränas att självständigt och kritiskt formulera och analysera ekonomiska problem muntligt och skriftligt.

Kursupplägg

Kursen är uppdelad i flera spår som behandlas löpande:

Det första spåret, ämnesspåret, är inriktat på att studenterna ska erövra grundläggande sakkunskap om ämnesområdet. Här undervisar vi om grundläggande samband angående organisering och marknadsföring i den globala ekonomin, grundläggande begrepp och modeller rörande beslut, organisering av produktion, distribution och inköp mellan företag samt inom och

mellan branscher, regioner och länder samt grundläggande begrepp och modeller inom såväl konsumentmarknadsföring som industriell marknadsföring. Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och seminarier som berör litteraturen. Spåret examineras genom en skrivning.

Det andra spåret är ett metodspår som främst behandlar frågor om informationssökning och insamling av information, värdering av olika källor, formaliakrav på vetenskapliga texter, grundläggande frågor om hur man analyserar problem och frågeställningar, samt skrivandet av vetenskapliga rapporter. Detta spår syftar till att höja studenternas allmänna kunskap om insamling och värdering av information och medvetenhet i metodfrågor och till att, mer konkret, hjälpa studenterna att skriva en akademisk uppsats. Metodfrågor behandlas fortlöpande under hela kursen men särskilt under uppsatsarbetet.

Till skillnad från en renodlad yrkesskola utrustar inte ett universitet sina studenter enbart med instrumentella färdigheter för ett framtida yrkesliv. Ett universitet är också ett centrum för att generera kunskap och reflektera om kunskap. Det innebär att universitet inte bara har till uppgift att utbilda utan även att bidra till bildning och kritiskt tänkande. Under den här kursen gör vi det genom ett bildningsspår där vi dels behandlar problematiken om och kring vetenskapens och kunskapsproduktionens karaktär, dels försöker sätta in delar av kunskapsstoffet i ett vidare sammanhang. Spåret löper parallellt med de andra spåren men betonas särskilt under seminarier, och under arbetet med den individuella essän.

Undervisnings- och arbetsformer

Den lärarledda undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, lektioner, workshop, biblioteksövningar och handledning. Huvuddelen av studenternas arbete utförs på icke lärarledd tid och består av egen inläsning samt av individuella och grupparbeten av olika slag. Nedan redogörs kortfattat för olika slags moment och vilken funktion dessa moment fyller inom ramen i kursen.

Föreläsningar

Föreläsningarnas syfte är i allmänhet att berätta, förklara, utveckla och kontextualisera något. Föreläsningen är i grunden enkelriktad: föreläsaren föreläser över sitt ämne och åhörarna lyssnar. På den här kursen ägnas föreläsningarna mest åt att sammanfatta och förklara delar av kurslitteraturen eller att sätta in kurslitteraturen i ett vidare sammanhang. De ges i en stor hörsal för samtliga studenter.

Seminarier

Seminarier utgör kärnan i all akademisk verksamhet. Idéen med seminariet är att seminariedeltagarna tillsammans i en mindre grupp hjälper varandra att förstå någonting bättre än vad var och en gör själv på den egna kammaren. Hur går det till? Jo, genom deltagarna bidrar till att belysa detta ”någonting” (en företeelse, en problematik, en frågeställning etc.) från olika håll i en gemensam diskussion. Det är just genom att se på något från många olika håll som vi kan nå en djupare förståelse och insikt om det. För att seminariet ska kunna fullgöra sitt syfte krävs dock att deltagarna är förberedda och villiga att bidra till diskussionen med sina kunskaper, frågor och erfarenheter.

Lektioner och grupparbeten

Lektioner har liknande syfte som seminarer att deltagarna i grupp hjälper varandra att förstå utvalda delar av ämnesinnehållet tillsammans. Antalet deltagare är dock vanligen större än under

seminarierna. Studenterna förbereder sig inför lektionerna genom att göra inlämningsuppgifter i egna arbetsgrupper. I samband med lektionen kan läraren dela ut olika övningar som ska genomföra under lektionen och diskutera dessa i mindre tvärgrupper eller i helgrupp.

Essä

Som ett individuellt moment på kursen skrivs en essä där studenten mer fritt får utveckla ett resonemang utifrån ett brett anvisat ämne. Den individuella essän är en del av såväl kursens bildnings- och ämnesspår. Essä är en friare form av skrivande än vad som annars är dominerande inom universitets- och högskolevärlden där PM, rapporter och uppsatser är vanligare. Men essän ska i detta fall inte sakna analys eller hänga samman med de ämnen som kursen berör. Essän ska anknyta till hänvisad litteratur, bestående av två böcker, men får gärna kompletteras med ytterligare texter och egna reflektioner eller observationer.

Informationssökning

En hög informationskompetens är nödvändig i det nutida informationssamhället. För att bidra till en sådan behandlas frågor om informationssökning och sökstrategier fortlöpande under kursen.

Uppsatsskrivande, workshop och opposition

Forskning och utredning är centrala inslag i det akademiska kunskapsskapandet, och den skriftliga rapporteringen av forskning och utredningar, är nödvändig för att sprida och kommunicera kunskapen. Under kursen ska studenterna därför att ges möjlighet att genomföra en mindre vetenskaplig studie och att rapportera den skriftligt i form av en uppsats. Som stöd under arbetet kommer grupperna att få enskild handledning, och ett par föreläsningar omuppsatsarbete och avrapportering. Dessutom ägnas en workshop i början av uppsatsskrivandet för att hjälpa basgrupperna att komma igång och åt att behandla allmänna frågor rörande att skriva uppsats.

Att ha särskilt utsedda opponenter tillhör den akademiska traditionen. Avsikten är att vid ett offentligt ventilationstillfälle granska och diskutera utformning och resultat i forskningen. Det leder till att transparensen ökar i de texter som vi skriver och att kvaliteten säkras. Opponentens roll är viktig. Avsikten är att författaren ska få idéer och tips om hur uppsatsen till form eller innehåll hade kunnat göras bättre och därför skriva en ännu bättre uppsats nästa gång.

Några ord om tid och arbetet under kursen, individuellt och i grupp

Kursen förutsätter ett ganska omfattande arbete av studenterna. Den tid som inte är schemalagd förutsätts användas för såväl egen inläsning samt för individuella uppgifter och grupparbeten. De sistnämnda sker i de basgrupper som lärarna konstituerar under det första lektionstillfället. Basgrupperna består av i normalfallet av 3-4 studenter som tillsammans gör uppgifter inför seminarier och lektioner samt en avslutande uppsats.

OBS! Det betyder att bokade tillfällen som delges innan kursen endast visar lärarledd undervisning. Den totala tid som krävs för att få godkänt på kursen är inte schemalagd och syns därför inte i schemat. Det går därför inte att utgå från att icke schemalagda tider skulle kunna disponeras helt efter eget tycke. Vanligen är de icke schemalagda tillfällena under kursperioden avsatta för att möjliggöra grupparbeten och andra inlämningsuppgifter. I en kurs om som bland annat berör organisation förväntas studenterna kunna samordna sitt arbete med andra studenter på icke schemalagd tid. Kursen är planerad som en helfartskurs det betyder att vi inte anser att det finns några lämpliga tider för eventuell egen ”ledighet”.

This page displays some information about the course/programme.

Department of Business Studies

Contact

Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Mailing address:
Box 513, 751 20 UPPSALA

Phone: +46 18 4711976

Fax: +46 18 4716810

Current department messages
Avregistrering från påbörjad kurs / program
2017-12-04 16:59

En avregistrering måste göras senast tre veckor efter terminsstart d v s 5 februari 2018 (eller efter kursstart om du inte läser en hel nivå).
Avregistrerar du dig kan du söka kursen/programmet på nytt.
I annat fall kan du endast bli omregistrerad på kursen i mån av plats.
Kontakta studievägledningen via e-post: studievagledning@fek.uu.se Uppge namn, personnummer och vilken kurs/program du vill bli avregistrerad från.

New Guidelines for Written Exams from the Autumn Semester 2015 - registration OBLIGATORY
2016-12-12 16:15

From the autumn semester 2015 Uppsala University has new Guidelines for the Conduct of Written Examinations at Uppsala University, adopted by the Vice-Chancellor.  Something new is that only candidates who have registered to the exam at the time and pursuant to the arrangement determined by the department may take the examination. It is not possible to register for the examination in the examination hall. For more information see [Guidelines for the Conduct of Written Examinations|http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=450524&kategoriId=147]